Helyismereti wiki oldalak

Három István (1884-?)

ny. máv főkalauz * 1884. Zagyvarékas. 1909-ben lépett a Máv kötelékébe Szolnokon, mint fékező, 1913-tól kalauz, 1923-től főkalauz, 1931-ben vonult nyugalomba. A Máv segédtiszti kör s a NEP választmányi tagja. - Felesége: Sztrunga Julianna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Vadász Pál

dr. várm. tb. főlevéltáros * 1883. Túrkeve. Régi nemesi család sarja. Oklevelét 1906-ban Kolozsváron szerezte. Azóta állandóan levéltári kutatással foglalkozik. Számos cikke jelent meg főv. és várm. lapokban. Megírta Túrkeve, Mezőtúr, Dévaványa s a Békés várm. bessenyőtelepek történetét. Az Alföldkutató bizottság, a Heraldikai és geneológia társ. tagja.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Sziráki Medárd (1824-1849)

Jászladányban született. Iskoláit Szolnokon végezte. Ferences rendi szerzetes volt Gyöngyösön a szabadságharc kitörésekor. 1848 decemberében csatlakozott az 50. gyalog zászlóaljhoz. Bem tábornagy seregében szolgált. Részt vett a medgyesi, a verestornyi és a dévai csatákban. Az erdélyi havasokban kapott halálos sebet.

Forrás:
Az 1848 és 1849-ik szabadságharczban részt vett római és görög katholikus paphonvédek albuma. [s.l.], 1892.

Szitás

Megnemesitése idejét nem ismerjük. 1725. év körül Dévaványán élt János, kinek fiai voltak Mihály, az 1731-iki pestisben elhalt János és György.
Mihálytól és Busi Zsuzsitól származtak György (1749.), Mihály (1753.) és Márton (1755.).
Most nevezett Mihály Jászkisérre költözött s Mihály (sz. 1778.) és János (sz. 1780.) nevű fiaival együtt nemességéről bizonyságlevelet nyert 1807-ben.
(1725. év 165. sz. 1806. év 804. sz. 1807. év 730. sz. 815., 1106. jkl. 1808. év 495. sz. 787. jkl. 1810. év 71., 294. sz. 112., 114., 479. jkl.)
Lásd a Pap családról irt közleményt is.

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Keller Antal

fogtechnikus * 1904. Bród. A fogászatot Miskolcon tanulta, ott volt önálló, kisújszállási laboratóriumát 1932-ben nyitotta. - Felesége: Schulz Magdolna.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Petrényi

1676. évben János gyöngyösi lakos igazoltatik.
(1676. év 193. jkl.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Végh József

földbirtokos * 1887. Túrkeve. 1909 óta gazdálkodik önállóan 110 holdas birtokon. - 1915-ben bevonult a 29. h. gy. e.-hez, a szerb fronton csontrepedést kapott s mint 50%-os hadirokkant 1918-ban leszerelt. - Felesége: Patkós Rozália, gyermekei: Sándor, László, Jolán, József, Róza és Gyula.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Bene Lajos

pék m. * 1883. Kisújszállás. 1900-ban szabadult fel, 1908 óta ön álló. - A 30. h. gy. e. kötelékében harcolt a szerb és orosz fronton, 2-szer sebesült, kétszer bronz vit. érem, K. cs k. és vaskereszt tulajd. - Felesége: Görög Mária.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Kaszap

Czímeres nemeslevelet III. Ferdinand 1649. évben adott K. Mihály, neje Kada Ilona, fiuk Jakab, testvérei István és Jakab javára. Kihirdette 1652. évben Nógrádmegye.
András fia Jakab fia János fia volt János hevesi alszolgabiró, a ki Pál, János és Benedek nevű fiaival együtt Nógrádmegye bizonyitványa alapján 1829. évben igazolta nemességét.
(1829. év 238. sz. 257. jkl.)
Nagy Iván szerint (VI. 118.) az emlitett András apja Mihály, nagyapja pedig István, az egyik nemességszerző, volt.
Nem tudjuk, vajjon ezen, vagy más családhoz tartozott e azon Kaszap másk. Szabados András, a ki 1722. évben Győrmegye bizonyitványával hirdettette ki nemességét (1722. év 464. jkl.) s kinek leszármazói (1834. év 1094. sz. 2567. jkl.) a következők:

http://vfek.vfmk.hu/00000108/141.htm

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kalmár (1678)

Megyebeli armalista. K. Jakab, neje Bessenyey Dorottya, gyermekeik Albert, Ferencz, Péter, Erzsébet és Katalin s fivére Illés, ennek neje Apoós Katalin, gyermekeik Gergely, Pál és Zsófia részére 1678. évben adományozott nemeslevél kihirdettetett ugyanazon évben.
(1678. év 349. jkl.)
Az 1724. évi investigatiókor Albert pélyi lakos volt.
(1725. év 146. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.