Helyismereti wiki oldalak

Murányi

Czímeres nemeslevelet 1666. évi július 8-án Murányi János, fivére György, Pap Mihály, Csizmadia János, Csiszár Benedek s fia Mihály és Lukács László nyerte.
Kihirdette ugyanazon évben Borsodmegye, átirata az egri kápt. levéltárában van.
(F. F. jk. 241. lap).
A nemességszerző János utódai voltak István és András egri, Lőrincz kövesdi és János tibolddaróczi lakosok, kik Borsodmegyétől 1728. évben nemességi bizonyitványt nyertek.
(1728. év 101. sz.)
Az emlitett Istvánnak neje volt búlyi Krajnik Julia, gyermekei pedig József és Charitas.
(1774. év pp. 1056. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Homok-tanyai emléktábla (Jászfényszaru)

Jászfényszaru első tanyasi iskolája 1925-ben épült, majd 1954-ben emelték fel közösségi összefogással a Homok-tanyai iskola második épületét, amely 1971-ben zárt be a csökkenő gyermeklétszám miatt. Az egykori iskolaépület ma vadászházként funkcionál.
2013 őszén avatták fel az épület falán található emléktáblát, amely a népes tanyai lakosságra, és az iskolára is emlékezik.

Forrás:
Új emlékhelyek létesítése, avatása szeptember 28-án = Mi újság Fényszarun? 24. évf. 8. sz. (2013. augusztus) 21. p.
Tóth Tibor: Új külterületi emlékhelyek létesültek = Mi újság Fényszarun? 24. évf. 10. sz. (2013. október) 18-21. p.

Csikós János

földbirtokos * 1893. Jászárokszállás. 1924 óta önálló gazda, 8 hold földje, cséplőgépe és szeszfőzdéje van. A 13. husz. e. kötelékében harcolt az orosz, román fronton. A Közbirtokossági kör tagja. - Felesége: Csuka Mária, gyermekei: János, Mária és Katalin.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Biró (1730)

Töbör-Éthén birtokos. Nemességéről Pozsonymegye 1730. évben bizonyitványt adott.
(1732. év 155. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Kápolna (Szelevény)

Az egykori puszta, ahol egyedül a Marton család birtoka volt a Tiszazugban a 19. század második felére benépesedett. Szelevény rendes községgé, faluvá emeltetett. Özvegy Bogyó Jánosné, szül. Marton Anna építetett templomot saját költségén 1854-ben. Egy szolnoki építész terve kezdődött meg az építkezés. 1855-ben szentelték fel a kápolnát. További érdekesség, hogy a templomban álló Mária-szobor egy szegény sorsú asszony, özvegy Szántó-Baranyi Julianna adományából készült.

Szelevény

Grafika - Vasárnapi Újság

A kis templom a csépai anyaegyház és plébániához tartozott, melynek filiáját képezte. Ezzel együtt a váczi püspökség főhatósága alatt áll. 

Forrás:

Zombory Gusztáv: A szelevényi templom. Vasárnapi Újság (1862.11.23.): 555.

Rosenfeld István

  • 1896. Eger. Cipőkereskedői szakmát tanult. 1927-től a szolnoki Kristály cipőgyár vezetője volt, 1931 óta önálló. Üzlete fővárosi nivójú. - A 60. gy. e. és a 32. gy. dandár-ban küzdött az olasz és orosz fronton, megsebesült, a bronz vit. érem, háb. eml. é., K. cs. k. tulajd. A Kereskedelmi csarnok tagja. - Felesége: Polacsek Magda.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Ácslegény (Szolnok)

Gyenes Tamás szobrászművész alkotását az akkori 605. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (ma Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Tagintézménye) parkjában 1972-ben.

Szolnok

Németh István felvétele - Verseghy Ferenc Könyvtár

Czettler Jenő-emlékoszlop (Jászárokszállás)

Dr. Czettler Jenő (1879-1953), jászárokszállási születésű akadémikus, országgyűlési képviselő tiszteletére állított emlékoszlopot az Árokszállásiak Baráti Köre az Ipartestület épülete előtti parkban. Utóbb 1997. november 1-jén az obeliszken elhelyeztek egy emléktáblát is.

Jászárokszállás

Jászárokszállás

(Károly Nóra felvételei - Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára)

Az emléktábla felirata:"Dr. Czettler Jenő 1879-1953 agrárközgazdász, akadémikus városunk országgyűlési képviselője emlékezetére 1997"

Forrás:
Jászsági lokálpatrióta közösségek tevékenysége. Jászfényszaru, 2013.

Pongó Jánosné, Stanitz Julia

tanító * Arad. Oklevelét 1899-ben Temesváron nyerte. Működését 1900-ban kezdte Szajolon. Férje ny. várm. árvaszéki kezelő. - Gyermekei: János és Gabriella.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.

Torba Ferencné

közs. jző özvegye, áll. tanító * Jászárokszállás. Oklevelét 1913-ban Kassán szerezte. Tanított Orgoványon, Nyúlhegyen, Piliscsabán, Pestujhelyen, 1922 óta Jászárokszálláson. 36 hold földje van. Férje 1918-tól volt Jászárokszálláson közs. jző; 1932-ben. - Gyermekei: Éva és Levente.

Forrás:

Dr. Scheftsik György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Pécs, 1935.