Alattyán

Tahy

(tahvári és tarkeői)
Pestvármegye régi nevezetes birtokos családja, mely nevét Tahi pusztától vette.
Tahi másk. Talócz nevet viseltek már 1442-ben János auranai perjel és testvére Máté, Dalmáczia bánja, a kik Ulászló alatt a várnai csatában estek el.

Subich

(koloni)
A Subics név nem ismeretlen történelmünkben, igy nevezték II. Endre idején a Breberi grófokat, a Zrinyiek őseit.
(Dr. Wertner: Délszláv uralkodók. Salamon F.: Az első Zrinyiek.)
A koloni vagy nagykoloni Subich család eredetét nem ismerjük.
II. Mátyás 1609. évben Subych Tamásnak nemességmegerősitő és czímerújiutó levelet adott s ebben világosan kijelentette, hogy az ő ősei már régtől mint valóságos nemesek szerepeltek. Ezen Tamástól származott Pál, a ki 1652. évben nádori donatiót nyert a magtalanul elhunyt Verebélyi Mihály farmosi, bodi, alattyáni és szőllősi birtokaira.

Simon (1626)

II. Ferdinandtól 1626. évi máj. 20-án Simon István, neje Szabó Katalin, fiai István és János, végre Orosz János nyertek nemeslevelet, melyet 1628. évben Gömörmegye hirdetett ki s melynek megyénk levéltárában levő másolata szerint az adományozott czímer ez: Kék pajzsban zöld halmon 3 nyilat tartó oroszlán; sisakdisz: a pajzsalak növekvőn; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
(1629. év 1. sz.)
A nemeslevélben megnevezett Jánostól származott György, ettől János, a ki az 1724. évi investigatió idején György, János és István nevű fiaival együtt Alattyánban lakott.

Semsey

Régi család, melynek történetét szakmunkákból eléggé ismerjük.
(N. I. X. 135. Csoma J.: Abaujm. nem. cs. 496.)
1444. évben László és Rudolf - Frank de Zempse fiai - birtokosok voltak Alattyánban.
(1816. év pp. 29. sz.)
Pál 1673. évben Pétervásáron birt s 1686. évben a Tököly felkelésben való részvétele miatt elvesztett javait, köztük Nene és Szanda pusztákat, Lipót király az ő testvéreinek Ardrásnak, Jánosnak, Péternek, Zsigmondnak és Lászlónak adományozta.
(Egri kápt. Pr. T. pag. 326.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai.

Recsky

(recski és derecskei)
A családnak nevet adó Recsk helységnek már a XIV. század derekán birtokában voltak R. László fia Miklós comes, Marczel fia Farkas és Mihály fia András.
1427. évben R. Tamás - ki előzőleg már Utason, Sároson, Eperjesen és Dobfenéken is földesúr volt - és fiai Pál, Miklós és Tamás zálogba vették figei Csathó László fia Miklós péterfalvi és domaházi birtokrészeit.
Az emlitett Miklós 1447.

Tartalomátvétel