Kenderes

Vándorfy János (1866-1912)

Plébános, helytörténész.
1866-ban született Gyöngyösön, 1912-ben Kenderesen halt meg.
1889-ben lett misés pap, pappá szentelése után 1895-ig káplán volt Jászapátin. Ez időszak alatt Vaszary Kolos pannonhalmi főapát a Millennium alkalmából valamennyi település monográfiájának megírására tett kezdeményezést. Ezt a feladatot Jászapátin a káplán vállalta magára. Az egyház történeti műve Jászapáti helytörténeti monográfiájaként is szolgált.

Forrás:

Vándorfy János: Jász-Apáthi város egyházának multja és jelene. Eger : Érseki Lyceum könyvnyomdája, 1895

Vasas

(debreczeni)
Az újitott nemeslevelet Bethlen Gábor 1611. évi apr. 23-án adta V. de Debreczen Tamás, neje Kovács Katalin, gyermekei György, Miklós, Anna és Erzsébet, testvérei Mihály és Miklós javára a következő czímerrel:
Kék pajzsban 2 griff mellső lábuk karmai közt sisakot tart; sisakdisz: 2 fehér liliom. Kihirdette Biharmegye 1612. évben, másolata a m. kir. orsz. és a hevesmegyei levéltárakban.
(1796. év 379. sz. O. L. Htt. Nob.

Vajda (1639)

III. Ferdinandtól 1639. évi márcz. 24-én nyernek nemeslevelet V.

Szivák

II. Ferdinandtól 1626. május 16-án a Mangó vagy Szentpétery és Fodor családokkal együtt Szivák Demeter, Miklós és György kapták a Zemplénben 1632. évben kihirdetett nemeslevelet.
(1712. év 118. sz.)
Hogy megyénkben mikor telepedett meg, nem tudjuk.
A leszármazás csak azon Istvántól vezethető le, a ki Tiszaabádon 1771-ben 57 éves korában meghalt.
Ennek fiai voltak: I. György (+ 1779.), II. István (+ 1811-ben 60. éves), az utód nélkül elhalt I. Miklós és I. Demeter. (sz. 1757.).
I. György és Varga Kati volt azon II. Miklós (sz.

Simay

Eredetileg szatmári család, ott hirdették ki 1629. évben azon czímerlevelet, melyet azon évi nov. 1-én II. Ferdinandtól Simay János s fiai Gábor, István, Péter, György és Sándor nyertek. Megyénkben az emlitett megye bizonyságlevele alapján Péter fiai János, Péter, István, Mihály, Ferencz kenderesi lakos 1768. évben lettek kihirdetve.
(1768. év 219. sz. 360. jkl. 1822. év 779. jkl. 1823. év 613. sz. 897. jkl.)
Egy XIX. századbeli per (1818. év pp.

Tartalomátvétel