Kenderes

Prényi

Ezen állitólag szatmármegyei eredetű család nemességét csak tanuvallomások támogatják. 1743. évben Kenderesen élt János.
(1743. év 206. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Pászthóy

(pásztói és hasznosi)
Hevesmegye ősrégi családja a Rathold (Rátót) nemzetségből.
Mivel még a XVI. század végén kihalt, megyénk levéltárában alig néhány oklevélben maradt fenn emlékezete.
Nagy Iván (IX. 132.) és Siebmacher (483.) tudomással birtak e család létezéséről, czímerét is közlik, de történetéről2, leszármazásáról nagyon keveset mondanak.
A család őse Domokos tárnokmester fia a Rathold nembelí István, a királyné főlovászmestere és trencséni ispán volt, a ki 1265. évben Ágas várát és a pásztói monostor kegyúri jogát nyerte adományul.
Fiai voltak az 1270-1320.

Koncz (1740)

Pestmegye 1740. évi bizonyitványa alapján Gergely fia András abádi lakos 1749. évben igazolta nemességét.
(1749. év 126. sz. 413. jkl.)
Ezen Andrásnak, a ki Abádról Szalókra ment, két fia volt Gábor és Mihály, ez utóbbi Kenderesen született. Gábor fia volt József, ezéi pedig András, József és János. Testvérének, a csongrádmegyei Csányra átköltözött Mihálynak, fiai voltak András, Mihály, István, József, György és János.
(1819. év 182. sz. 231., 1012. jkl.)
Bizonyára ezen család 1630. évi armalisa van a pestmegyei levéltárban.
(Kőszeghi Nem. cs. Pestm.

Katona (1632)

Nemességet II. Ferdinandtól nyertek 1632. évi jul. 18-án K. Kelemen, fiai Miklós, János, Gáspár és Pál. Kihirdette 1634. évben Zemplénmegye. Másolata Hevesmegye levéltárában van.
Czímer: Kék pajzsban zöld alapon fehér lovon ülő könnyű fegyverzetű tigris bőrös katona csizmában, vörös kalpagban, baljával kantárt tart, jobbjában két szinű dárdás nyelű zászlót támaszt vállához; sisakdísz: zöld, sárga és vörös strucztoll; takarók: arany-kék, ezüst-vörös.
Miklós nemességszerző fia Mihály fia Péter fia Péter kenderesi lakos Szabolcsmegye bizonyítványa alapján 1732. évben kihirdettetik, 1763.

Hodossy

(hodosi)
Igen régi család, mely 1287. évben nyert donatiót a pozsonymegyei Hodosra. Az ősi fészekből a XVIII. század elején Dávid, János és Mihály testvérek, ez utolsó Gáspár nevü fiával, Polgáriba, majd Kenderesre és Nádudvarra származtak s János 1732. évben megszerezte 3000 frtért Károlyi Ferencz gróf és Klára testvérek kenderesi és tiszabeői fele rész birtokát.
(1744. év pp. 265. sz. 1732. év 111. sz. 332. jkl. 1733. év 373. jkl. 1738. év 136., 137. sz. 1738. év 16., 18., 19., 48. jkl. 1755. év 49. sz.)
János nemessége legfelsőbb helyen igazoltatott 1760. évi ápr. 22-én.
(1761. év 79.

Tartalomátvétel