Kenderes

Szivák

II. Ferdinandtól 1626. május 16-án a Mangó vagy Szentpétery és Fodor családokkal együtt Szivák Demeter, Miklós és György kapták a Zemplénben 1632. évben kihirdetett nemeslevelet.
(1712. év 118. sz.)
Hogy megyénkben mikor telepedett meg, nem tudjuk.
A leszármazás csak azon Istvántól vezethető le, a ki Tiszaabádon 1771-ben 57 éves korában meghalt.
Ennek fiai voltak: I. György (+ 1779.), II. István (+ 1811-ben 60. éves), az utód nélkül elhalt I. Miklós és I. Demeter. (sz. 1757.).
I. György és Varga Kati volt azon II. Miklós (sz.

Simay

Eredetileg szatmári család, ott hirdették ki 1629. évben azon czímerlevelet, melyet azon évi nov. 1-én II. Ferdinandtól Simay János s fiai Gábor, István, Péter, György és Sándor nyertek. Megyénkben az emlitett megye bizonyságlevele alapján Péter fiai János, Péter, István, Mihály, Ferencz kenderesi lakos 1768. évben lettek kihirdetve.
(1768. év 219. sz. 360. jkl. 1822. év 779. jkl. 1823. év 613. sz. 897. jkl.)
Egy XIX. századbeli per (1818. év pp.

Prényi

Ezen állitólag szatmármegyei eredetű család nemességét csak tanuvallomások támogatják. 1743. évben Kenderesen élt János.
(1743. év 206. sz.)

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Pászthóy

(pásztói és hasznosi)
Hevesmegye ősrégi családja a Rathold (Rátót) nemzetségből.
Mivel még a XVI. század végén kihalt, megyénk levéltárában alig néhány oklevélben maradt fenn emlékezete.
Nagy Iván (IX. 132.) és Siebmacher (483.) tudomással birtak e család létezéséről, czímerét is közlik, de történetéről2, leszármazásáról nagyon keveset mondanak.
A család őse Domokos tárnokmester fia a Rathold nembelí István, a királyné főlovászmestere és trencséni ispán volt, a ki 1265. évben Ágas várát és a pásztói monostor kegyúri jogát nyerte adományul.
Fiai voltak az 1270-1320.

Koncz (1740)

Pestmegye 1740. évi bizonyitványa alapján Gergely fia András abádi lakos 1749. évben igazolta nemességét.
(1749. év 126. sz. 413. jkl.)
Ezen Andrásnak, a ki Abádról Szalókra ment, két fia volt Gábor és Mihály, ez utóbbi Kenderesen született. Gábor fia volt József, ezéi pedig András, József és János. Testvérének, a csongrádmegyei Csányra átköltözött Mihálynak, fiai voltak András, Mihály, István, József, György és János.
(1819. év 182. sz. 231., 1012. jkl.)
Bizonyára ezen család 1630. évi armalisa van a pestmegyei levéltárban.
(Kőszeghi Nem. cs. Pestm.

Tartalomátvétel