Tiszabő

Antal Ádám

Antal Ádám, Tiszabő
A vármegye nemességének 1754/5. évi összeirása alapján

Forrás:

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

Vajda (1639)

III. Ferdinandtól 1639. évi márcz. 24-én nyernek nemeslevelet V.

Timon

Trencsénmegyei csalód, I. Lipóttól 1694. évi decz. 31-én kaptak magyar nemességet Timon a Schmerrhoff János, Sámuel jezsuita és István testvérek személyében.
A kurucz időkben Lukács hadnagy megyénkben telepedett meg.
Tőle származott Gergely, ettől születtek István és József, kik a XVIII. század végén Egerben laktak. Józsettől (+ 1847. Eger) és Kovács Katalintól Verpeléten születtek: László-János (1808.), Bertalan-Mihály (1810.), Mária-Ludovika (1812.), Zsigmond (1817.) és Nándor (1824.) honvédezredes.
Bertalan-Mihály 1848/49.

Pászthóy

(pásztói és hasznosi)
Hevesmegye ősrégi családja a Rathold (Rátót) nemzetségből.
Mivel még a XVI. század végén kihalt, megyénk levéltárában alig néhány oklevélben maradt fenn emlékezete.
Nagy Iván (IX. 132.) és Siebmacher (483.) tudomással birtak e család létezéséről, czímerét is közlik, de történetéről2, leszármazásáról nagyon keveset mondanak.
A család őse Domokos tárnokmester fia a Rathold nembelí István, a királyné főlovászmestere és trencséni ispán volt, a ki 1265. évben Ágas várát és a pásztói monostor kegyúri jogát nyerte adományul.
Fiai voltak az 1270-1320.

Ollé

(csattejedi vagy ollétejedi)
Pozsonymegye Ollétejed (azelőtt Csat-Tejed) helységében 1273. évtől kezdődőleg mainapig birtokos, idők folyamán Nyitra-, Esztergom-, Nógrád- Somogymegyékbe is elágazott család.
Megyénkben István fia István telepedett meg s mint tiszabeői lakos Pozsonymegye bizonyitványával 1746. évben hirdettette ki nemességét.
(1746. év 182. jkl. 1732. év 155. sz. 1736. év 155. sz.)
Tőle származott István, ettől pedig István, Sándor, János és Ferencz, kik 1793. évben nemességükről bizonyságlevelet nyertek.
(1793. év 668. sz. 1761. év 275. b. sz. 146.

Tartalomátvétel