György László (1864-1899)

György László Nagy-Kun-Madarason született. Iskoláit Budapesten a reformárus főgimnáziumban és theológián végezte.
 
1887-ben nevelőnek állt egy főúri családnál, majd visszatért a fővárosban lakó atyjához. Itt is maradt a kápláni vizsga letevéséig. Ezután Hidasdra rendelték. Itt ismerkedett meg a szabadszállási pap leányával, akit 1894-ben feleségül vett. Hidasdról 1890 és 1893 között püspöki titkár volt. Ebben az időben számos tartalmas cikke jelent meg a Prot. Egyh. és Isk. Lap és a Protestáns Pap folyóiratokban. A püspöki irodában teljesített munka mellett még az igehirdetésre is maradt ideje. Az Erzsébet-köruti imaházban körülbelül 2 éven át prédikált. Itt ismerték meg a péceli ref. egyház hívei és megnyerték maguknak. 1893 májusában lelkészükké választották. 
 
György László templomot és iskolát épített.  
 
35 éves korában 1899. február 18-án hunyt el. Korai halálát tüdővész okozta. Temetése 20-án délután ment végbe. Koporsója körül ott voltak felesége, kis leánya, feleségének szülei, testvérei és öreg apja. Koporsója mellett Mády Lajos, ú-pesti lelkész mondott imát. A templomi gyászbeszédet Hamar István theol. tanár mondotta, míg a temetőben Keresztesi Samu vallástanár búcsúzott el tőle a pályatársak nevében. Legvégül a presbyterium nevében Galgóczy Károly szólott.
 
 
Forrás:

Keresztesi Samu: Nekrolog. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1899.02.26.): 137-138.